Arahan Pengarah Tanah Dan Galian Melaka

Tahun Penerangan Muat Turun
2023 Perletakan Syarat Nyata mengikut kegunaan petak bagi Permohonan Hakmilik Strata BIL. 1/2023
Penyeragaman Pengurusan Permit Bahan Batuan di Negeri Melaka Di Antara Semua Pentadbir Tanah Daerah BIL. 2/2023
Perwakilan Kuasa Meremit atau Mengecualikan Bayaran Ukur Kepada Pentadbir Tanah Daerah Bagi Urusan Tanah Tertentu  BIL 3/2023
2022

Pengecualian Bayaran Fi Bagi Permohonan Hakmilik Hilang Atau Rosak Akibat Bencana Banjir

BIL. 1/2022

Pindaan kepada Kaedah-Kaedah Tanah Melaka 1966 melalui Kaedah-Kaedah Tanah Melaka(Pindaan)(No.1)2022

BIL. 2/2022

2021

Pindaan Syarat-Syarat Untuk Menyokong Kelulusan Bagi Permohonan Pelan Kebenaran Merancang (KM) Untuk Pembangunan Tanah Di Bawah Seksyen 204D, Kanun Tanah Negara [Akta 828] (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) Yang Terlibat Dengan Urusan Pengambilan Tanah Di Bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 [Akta 486}.

BIL.1/2021

2020

Pemakaian Format Laporan Tanah dan Laporan Bergambar Penolong Pegawai Tanah di Negeri Melaka

BIL. 1/2020

Syarat-syarat untuk menyokong Kelulusan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Pembangunan Tanah di Bawah Seksyen 204D Yang Terlibat Dengan Urusan Pengambilan Tanah.

BIL. 2/2020

Penyelarasan Pembayaran Cukai Tanah dan Petak - Terimaan Kaunter di Setiap Pejabat Daerah dan Tanah Seluruh Negeri Melaka.

BIL.3/2020

Penguatkuasaan bagi pencerobohan Tanah Kerajaan, Tanah Rizab atau Tanah Lombong Yang Diduduki Tanpa Kebenaran Yang Sah Selaras Dengan Peruntukan Seksyen 425(1) Kanun Tanah Negara 1965.

BIL. 4/2020

Pengecualian Sekatan kepentingan bagi urusniaga tanah melibatkan Jual Beli Oleh Pembeli Individu Pertama.

BIL. 5/2020

Penambahbaikan Sekatan Kepentingan Di Bawah Seksyen 120 Kanun Tanah Negara.

BIL. 6/2020
2019

Pindaan Kepada Kaedah-kaedah Tanah Melaka 1966.

BIL. 1/2019

Pendaftaran Hakmilik Sementara Dalam Tempoh SATU (1) Jam Bagi Hakmilik PEJABAT TANAH Atau Dalam Tempoh 24 Jam Bagi HAKMILIK PENDAFTAR Selepas Pembayaran NOTIS 5A Dijelaskan Oleh Pemohon Bagi Permohonan Tanah Kerajaan Oleh Individu.

BIL. 3/2019

Permohonan Serahbalik dan Berimilik semula (SBMS) Melibatkan Hakmilik yang Mempunyai Gadaian Berdaftar Berdasarkan Pindaan Kanun Tanah Negara 1965.

BIL. 4/2019
2018

Tempoh Peralihan untuk Pendaftaran Urusniaga ke atas Hakmilik bagi Skim Pembangunan Berstrata  Sebelum Pelaksanaan Cukai Petak Menurut Seksyen 31, Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2016 [AKTA A1518].

BIL. 1/2018

Penambahbaikan Dasar Kerajaan Negeri Melaka bagi Permohonan-permohonan Perlanjutan Tempoh Pajakan bagi Pajakan Negeri dan Pajakan Mukim.

BIL. 2/2018
2017

Tatacara Memproses Permohonan Mencatitkan 'Malacca Customary Land' Dalam Hakmilik Menurut Seksyen 109A dan Memproses Permohonan Serahan dan Berimilik Semula Untuk Didaftarkan di bawah Daftar MCL Menurut Seksyen 109B dan 109C Akta Kanun Tanah Negara (Hakmilik Pulau Pinang dan Melaka) 1963.

BIL. 1/2017
2010

Penguatkuasaan Kaedah-Kaedah Tanah Melaka (Pindaan) 2009: Kesalahan Yang Boleh Dikompaun, Cara Dan Prosedur.

BIL. 1/2010

Kaedah-Kaedah Tanah Melaka (Pindaan) (2) 2009: Kadar Baru Bayaran Proses Permohonan Individu Warganegara Asing Untuk Memiliki Hartanah Di Melaka Melalui Pindahmilik Hartanah Secara Pesaka Dan Pemberian Probet. 

BIL. 2/2010

Pengeluaran Notis Dalam Borang 2B Di Bawah Perenggan 15(1)(e) Kanun Tanah Negara 1965.

BIL. 3/2010

 

Theme Color
Reset Color
Font Resizer