Pekeliling

Bil Pekeliling Tindakan
Pekeliling PTG Melaka
1. Pekeliling Pembangunan Tanah Negeri Melaka Bil 1/2022 (Pindaan) - Dasar Perumahan Negeri Melaka (DRN Melaka) bagi Pembangunan selain Tanah Adat Melaka Muat Turun
2. Pekeliling Pembangunan Tanah Negeri Melaka Bil 2/2022 (Pindaan) - Dasar Penentuan Kuota Pemilikan Orang Melayu bagi Pembangunan Tanah selain Tanah Adat Melaka. Muat Turun
3. Pekeliling Pembangunan Tanah Negeri Melaka Bil 1/2023 - Dasar Pembangunan di kawasan zon ekonomi Persisiran Pantai Negeri Melaka (M-WEZ)
Muat Turun
4. Pekeliling Pembangunan Tanah Negeri Melaka Bil 2/2023  - Garis panduan permohonan pembatalan kelulusan penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah di bawah Seksyen 204F Kanun Tanah Negara (AKTA 828) dan tuntutan semula bayaran premium tanah melalui notis bahawa hasil tanah harus dibayar (NOTIS 5A) oleh tuan punya tanah. Muat Turun
5. Arahan Penambahbaikan Proses Kerja Permohonan Serentak Pecah Sempadan dan Tukar Syarat Nyata Tanah dibawah Seksyen 124A Kanun Tanah Negara (Akta 828) Muat Turun
6. Pemakluman Warta Kerajaan bagi Pewakilan Kuasa di bawah Seksyen 8 Akta Pewakilan Kuasa 1956 (Akta 358) dan Seksyen 13, Akta Pewakilan Kuasa 1956 (Akta 358) Kelulusan Consent Muat Turun
7. Pekeliling Pembangunan Tanah Negeri Melaka Bil 3/2023  -Garis Panduan Permohonan Penyerahan Balik dan Pemberikan Semula Tanah di bawah Seksyen 204 A-H Kanun Tanah Negara (AKTA 828) melibatkan tanah kerajaan bersebelahan (Adjoining State Land) bagi maksud melengkapkan pemajuan tanah. Muat Turun
8.

Pekeliling Pembangunan Tanah Negeri Melaka Bil 1/2024  - Dasar Penyelenggaraan Kuota Orang Melayu (KOD A) Di Negeri Melaka

Muat Turun
Pekeliling KPTG
1. PKPTG Bilangan 18/2022 – Merizabkan Tanah Dalam Kawasan Penempatan Berkelompok Selaras Dengan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] Bagi Kegunaan Kerajaan Persekutuan Muat turun
2. PKPTG Bilangan 19/2022 – Penamatan Sebahagian atau Keseluruhan Kawasan Penempatan Berkelompok di Bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] yang Dimajukan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) atau Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah (FELCRA) Muat turun
3. PKPTG Bilangan 20/2022 – Pendaftaran Dokumen Hakmilik Muktamad Bagi Tanah Pegangan Luar Bandar di Kawasan Penempatan Berkelompok Selaras dengan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] Muat turun
4. PKPTG Bilangan 21/2022 – Pengambilan Tanah di dalam Kawasan Penempatan Berkelompok di bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] Muat turun
Pekeliling/Akta Pengurusan Rekod
1. Akta Arkib Negara (2003)
Muat turun
2. Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) Muat turun
3. Arahan Keselamatan Muat turun
4. Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan Muat turun
5. Surat Pekeliling Am Bil. 1/1997 - Peraturan Pemeliharaan Rekod-Rekod Kerajaan
Muat turun
6. Arahan Teknologi Maklumat 2007 Bab IV - Pengurusan Rekod Elektronik
Muat turun
7. Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam (2017)
Muat turun
8. Malaysian Standard MS ISO 15489-1:2020
Muat turun
Theme Color
Reset Color
Font Resizer