PROFIL JABATAN  MAKLUMAT KORPORAT

FUNGSI JABATAN

Fungsi utama Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Melaka adalah seperti berikut :

  1. Bertindak sebagai penasihat kepada Pihak Berkuasa Negeri berkaitan pentadbiran tanah selaras dengan peruntukan Kanun Tanah Negara 1965 dan peruntukan-peruntukan lain yang berkaitan.
  2. Bertanggungjawab untuk memproses segala urusan berkaitan dengan pentadbiran tanah di bawah Kanun Tanah Negara 1965, Akta Hakmilik Strata 1985, Kaedah Tanah Negeri Melaka dan perundangan-perundangan lain yang berkaitan.
  3. Bertanggungjawab ke atas penyelarasan kutipan hasil tanah Negeri Melaka.
  4. Bertanggungjawab ke atas pengurusan sumber manusia dan kewangan Jabatan dan sistem pengurusan kualiti pejabat.
  5. Bertanggungjawab ke atas pengurusan ICT yang berkaitan dengan urusan tanah dan pentadbiran Jabatan.
Maklumat Korporat      Asas Penubuhan    VISI DAN MISI    Objektif    Pencapaian Jabatan 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 11-12-2015 :: 04:02 PM
© 2015   - 2022 Hakcipta Terpelihara
PEJABAT TANAH DAN GALIAN MELAKA
Laman web ini kali terakhir dikemaskini pada  Khamis, 07 Julai 2022   8:33:03