RUJUKAN

ARAHAN PENGARAH TANAH DAN GALIAN MELAKA

TAHUN 2022

Bilangan
Penerangan
Bilangan 1/2022 Pengecualian Bayaran Fi Bagi Permohonan Hakmilik Hilang Atau Rosak Akibat Bencana Banjir

 

TAHUN 2021

Bilangan
Penerangan
Bilangan 1/2021 Pindaan Syarat-Syarat Untuk Menyokong Kelulusan Bagi Permohonan Pelan Kebenaran Merancang (KM) Untuk Pembangunan Tanah Di Bawah Seksyen 204D, Kanun Tanah Negara [Akta 828] (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) Yang Terlibat Dengan Urusan Pengambilan Tanah Di Bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 [Akta 486}


TAHUN 2020

Bilangan
Penerangan
Bilangan 1/2020 Pemakaian Format Laporan Tanah dan Laporan Bergambar Penolong Pegawai Tanah di Negeri Melaka
Bilangan 2/2020 Syarat-syarat untuk menyokong Kelulusan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Pembangunan Tanah di Bawah Seksyen 204D Yang Terlibat Dengan Urusan Pengambilan Tanah
Bilangan 3/2020 Penyelarasan Pembayaran Cukai Tanah dan Petak - Terimaan Kaunter di Setiap Pejabat Daerah dan Tanah Seluruh Negeri Melaka
Bilangan 4/2020 Penguatkuasaan bagi pencerobohan Tanah Kerajaan, Tanah Rizab atau Tanah Lombong Yang Diduduki Tanpa Kebenaran Yang Sah Selaras Dengan Peruntukan Seksyen 425(1) Kanun Tanah Negara 1965
Bilangan 5/2020 Pengecualian Sekatan kepentingan bagi urusniaga tanah melibatkan Jual Beli Oleh Pembeli Individu Pertama
Bilangan 6/2020 Penambahbaikan Sekatan Kepentingan Di Bawah Seksyen 120 Kanun Tanah Negara

 

TAHUN 2019

Bilangan
Penerangan
Bilangan 1/2019 Pindaan Kepada Kaedah-kaedah Tanah Melaka 1966
Bilangan 3/2019 Pendaftaran Hakmilik Sementara Dalam Tempoh SATU (1) Jam Bagi Hakmilik PEJABAT TANAH Atau Dalam Tempoh 24 Jam Bagi HAKMILIK PENDAFTAR Selepas Pembayaran NOTIS 5A Dijelaskan Oleh Pemohon Bagi Permohonan Tanah Kerajaan Oleh Individu
Bilangan 4/2019  Permohonan Serahbalik dan Berimilik semula (SBMS) Melibatkan Hakmilik yang Mempunyai Gadaian Berdaftar Berdasarkan Pindaan Kanun Tanah Negara 1965.

 

TAHUN 2018

Bilangan
Penerangan
Bilangan 1/2018 Tempoh Peralihan untuk Pendaftaran Urusniaga ke atas Hakmilik bagi Skim Pembangunan Berstrata  Sebelum Pelaksanaan Cukai Petak Menurut Seksyen 31, Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2016 [AKTA A1518]
Penambahbaikan Dasar Kerajaan Negeri Melaka bagi Permohonan-permohonan Perlanjutan Tempoh Pajakan bagi Pajakan Negeri dan Pajakan Mukim 

 

TAHUN 2017

Bilangan
Penerangan
Tatacara Memproses Permohonan Mencatitkan 'Malacca Customary Land' Dalam Hakmilik Menurut Seksyen 109A dan Memproses Permohonan Serahan dan Berimilik Semula Untuk Didaftarkan di bawah Daftar MCL Menurut Seksyen 109B dan 109C Akta Kanun Tanah Negara (Hakmilik Pulau Pinang dan Melaka) 1963

 

TAHUN 2010

Bilangan
Penerangan
PENGUATKUASAAN KAEDAH-KAEDAH TANAH MELAKA (PINDAAN) 2009: KESALAHAN YANG BOLEH DIKOMPAUN, CARA DAN PROSEDUR
KAEDAH-KAEDAH TANAH MELAKA (PINDAAN) (2) 2009: KADAR BARU BAYARAN PROSES PERMOHONAN INDIVIDU WARGANEGARA ASING UNTUK MEMILIKI HARTANAH DI MELAKA MELALUI PINDAHMILIK HARTANAH SECARA PESAKA DAN PEMBERIAN PROBET  
PENGELUARAN NOTIS DALAM BORANG 2B DI BAWAH PERENGGAN 15(1)(e) KANUN TANAH NEGARA 1965

 

TAHUN 2009

Bilangan
Penerangan
Kutipan Bayaran Bagi Prosedur Perintah Jualan oleh Pentadbir Tanah
PERMOHONAN LAPORAN PENILAIAN TANAH BAGI MAKSUD PENGIRAAN BAYARAN PREMIUM BAGI PERMOHONAN DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (SERAH DAN BERI MILIK SEMULA)
KAEDAH PERLAKSANAAN PEMBAYARAN CUKAI TANAH TERTUNGGAK SECARA ANSURAN

 

TAHUN 2001

Bilangan
Penerangan
Dasar Mengenai Pemberian Milik Tanah Kepada Orang Asli Negeri Melaka
Penetapan Kadar Bayaran Lesen Pendudukan Sementara Papan Iklan
Fee Permohonan Pengambilan Tanah di Bawah Seksyen 3(1)(b)

 

TAHUN 2000

Bilangan
Penerangan
Harga Siling Baru Rumah Kos Rendah

 

TAHUN 1999 

Bilangan
Penerangan
Garis Panduan Pemakaian dan Pengeluaran Jadual III Kaedah Tanah Melaka 1966 dan Borang 5A Kanun Tanah Negara 1965
Pemakaian Kod Hasil Bagi Kutipan Hasil Tahun Pertama
Dasar Pelepasan Lot-lot Kuota Orang Melayu

 

TAHUN 1998

Bilangan
Penerangan
Dasar Pemilikan Hartanah oleh Warga Asing/ Syarikat Asing di Negeri Melaka

 

TAHUN 1997

Bilangan
Penerangan
Dasar Penepatan Peratusan Kuota Orang Melayu bagi Projek Pembangunan di Negeri Melaka
Dasar Pembinaan 30% Rumah Kos Rendah

 

TAHUN 1995

Bilangan
Penerangan
Dasar Keperluan Jururancang Bandar bagi Pembangunan yang Melebihi 2 Hektar

 

TAHUN 1980 DAN KE BAWAH

Bilangan
Penerangan
Syarat-syarat Pemberian Milik Tanah kepada Lembaga Air Melaka
Syarat-syarat Pemberian Milik Tanah Kerajaan untuk Maksud Rancangan Perumahan Awam Negeri Melaka
Penilaian Untuk Pemberian Milik Tanah
Pengiraan Hasil Tahunan untuk Surat Milik Tanah
Kadar Perimiam dan Hasil Baru
Kadar Perimiam dan Cukai Tahunan bagi Tanah-tanah yang Diberi Milik kepada Kerajaan dan Syarat-syarat Pemberian Milik Tanah Kerajaan kepada Badan-badan Berkanun
Matlamat/ Objektif yang Perlu Dicapai oleh Pentadbiran Tanah Negeri Melaka
Sijil Pengecualian Bayaran Ukur
Laporan Kemajuan Pejabat Tanah
Daftar Permohonan Hakmilik Sementara
Daftar Nombor Plot Pejabat Tanah
Penyediaan Pendaftaran dan Pengeluaran Hakmilik Sementara untuk Tujuan Pemberian Milik Tanah dan Berikutan dengan Kelulusan Pecah Sempadan, Pecah Bahagian dan Penyantuman Tanah
Kelulusan Pelan Tatatur oleh Pihak Berkuasa Perancang
Permohonan Permit Mengeluarkan/ Memindah/ Memproses Bahan Batu, Seksyen 69/72 Kanun Tanah Negara
Permohonan Tukar Syarat Tanah/ Pengenaan Penjenisan Bangunan/ Membatalkan Sekatan Kepentingan/ Meminda Syarat Nyata, di Bawah Seksyen 124 Kanun Tanah Negara
Permohon Lesen Pendudukan Sementara di Bawah Seksyen 67, Kanun Tanah Negara
Pengharaman Ekspot Bahan-bahan Batu Keluar Negeri
Kadar Pengiraan Perimiam Tambahan bagi Permohonan Pengenaan Penjenisan Bangunan atau Syarat Nyata untuk Tujuan Bangunan bagi Tanah-tanah Bandar atau Pekan Termasuk di Bawah Ta'arif Seksyen 53(3) Kanun Tanah Negara dan Kadar Sumbangan Saliran
Bekalan Borang-borang Bercetak dan Buku-buku, Bil-bil Cukai dan Bil-bil Berwarna dan Alat-alat Perkakas Lain bagi Pejabat-pejabat Tanah
Senarai Semakan Permintaan Ukur
Bayaran Tunggakan Hasil Secara Ansuran
Permintaan Hakmilik
Pengeluaran dan Pendaftaran Replacement Title bagi Interim Register di Bawah Mukim Title
Kelebihan Luas Tanah Setelah Diukur Maktamad Berbeza dengan Luas yang telah Diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan
Rujukan      Undang-Undang    PINDAAN / PERINTAH 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 05-04-2022 :: 10:00 AM
© 2015   - 2022 Hakcipta Terpelihara
PEJABAT TANAH DAN GALIAN MELAKA
Laman web ini kali terakhir dikemaskini pada  Khamis, 07 Julai 2022   8:33:03