RUJUKAN

UNDANG-UNDANG

Senarai Undang-undang Utama Yang Diguna Pakai Untuk Pentadbiran Tanah Negeri Melaka

 1. Kanun
  • Kanun Tanah Negara 1965
 2. Perlembagaan
  • Perlembagaan Persekutuan
  • Perlembagaan Negeri Melaka
 3. Akta-akta
  • Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 1965.
  • Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008
  • Akta Kanun Tanah Negara (Hakmilik Pulau Pinang dan Melaka) 1963
  • Akta Hakmilik Strata 1985
  • Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2006
  • Akta Pengambilan Tanah 1960
  • Akta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955
  • Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960
  • Akta Penanaman Padi (Mengawal Sewa dan Menjamin Pemegangan) 1967
  • Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957
  • Akta Pembangunan Tanah 1956 [Akta 474]
  • Akta Hakmilik Strata  1985 (Pindaan) 2013 [Akta A 1450]
  • Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata Melaka 2015 
  • Akta Pengurusan Starata (Akta 757) 
 4. Kaedah dan Peraturan
  • Kaedah-kaedah Tanah Melaka 1966
  • Peraturan-peraturan Mineral Melaka 2006
  • Kaedah-kaedah Tanah Hakmilik Strata 2002
  • Enakmen Mineral Negeri Melaka 2002.

Beberapa senarai undang-undang yang dirujuk oleh pentadbiran tanah negeri Melaka

 1. Akta Akuan Berkanun 1960 [Akta 13]
 2. Akta Umur Dewasa 1971 [Akta 21]
 3. Akta Kaedah-kaedah Mahkamah Rendah 1955 [Akta 55]
 4. Akta Keterangan 1950 [Akta 56]
 5. Akta Kesahtarafan 1961 [Akta 60]
 6. Akta Undang-undang Sivil 1956 [Akta 67]
 7. Akta Pelantar Benua 1966 [Akta 83]
 8. Akta Probet dan Pentadbiran 1959 [Akta 97]
 9. Akta Pesaka (Pembahagian) 1955 [Akta 98]
 10. Akta Syarikat 1965 [Akta 125]
 11. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 [Akta 133]
 12. Akta Orang Asli 1954 [Akta 134]
 13. Akta Relif Spesifik 1950 [Akta 137]
 14. Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]
 15. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172]
 16. Akta Sumpah dan Ikrar 1949 [Akta 194]
 17. Akta Pemegang Amanah 1949 [Akta 208]
 18. Akta Pewakilan Kuasa 1956 [Akta 358]
 19. Akta Prosiding Kerajaan 1956 [Akta 359]
 20. Akta Kebankrapan 1967 [Akta 360]
 21. Akta Setem 1949 [Akta 378]
 22. Akta Pengakusaksian Suratcara Boleh Daftar (Lombong ) 1960 [Akta 387]
 23. Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [Akta 388]
 24. Akta Surat Kuasa Wakil 1949 [Akta 424]
 25. Akta Bekalan Elektrik 1990 [Akta 447]
 26. Akta Bekalan Elektrik (Syarikat Pengganti) 1990 [Akta 448]
 27. Akta Juruukur Tanah Berlesen 1958 [Act 458]
 28. Akta Perancang Bandar 1995 [Akta 538]
 29. Kanun Tatacara Jenayah [Akta 593]
 30. Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 [Akta 613]
 31. Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980
   

Senarai Kesalahan dan hukuman di bawah Kanun Tanah Negara 1965 (KTN)

Bil
Jenis Kesalahan
Seksyen KTN
Hukuman jika disabitkan kesalahan
1.
Membocorkan maklumat
Sek : 19(a)
Sek 429 (a) Denda tidak melebihi RM1000 @ penjara tidak melebihi enam (6) bulan
2.
Pembelian tanah oleh pegawai yang dilantik (kes jualan lelong)
Sek : 20
Sek 429 (b) Denda tidak melebihi RM1000 @ penjara tidak melebihi enam (6) bulan
3.
Melanggar syarat tetap dan jenis-jenis penggunaan tanah
Sek : 127

Sek.127(1A)(b) Denda tidak melebihi RM 500 dan denda tambahan tidak kurang dari RM 100 bagi tiap-tiap hari pelanggaran berterusan Sek.129 Tanah dirampas

4.
Mengalih DHD, suratcara Buku Rekod, dan dokumen lain yang keselamatannya di bawah tanggungjawab Pendaftar/Pentadbir Tanah
Sek : 375(2)
Sek.429(c) Denda tidak melebihi RM1000 @ penjara tidak melebihi enam (6) bulan
5.
Tidak memberi notis pertukaran alamat berdaftar yang baru menggunakan Borang 26A kepada Pendaftar
Sek : 379(1)
Sek.429(d) Denda tidak melebihi RM1000 @ penjara tidak melebihi enam (6) bulan
6.
Kegagalan oleh juruukur berlesen menyempurnakan kerja-kerja ukur setelah Borang 29D disampaikan padanya
Sek : 398A
Sek.422 Denda tidak melebihi RM 5000 atau penjara tidak lebih 6 bulan
7.
Tidak mengendahkan notis Borang 29A supaya hadir menunjukkan sempadan semasa kerja ukur dilakukan oleh Pegawai Ukur
Sek : 400(1)
Sek.400(3) Denda tidak melebihi RM 100
8.
Gagal mematuhi notis Borang 29B tanpa alasan yang munasabah untuk memberikan maklumat atau mengemukakan apa-apa dokumen berkaitan dengan sempadan tanah yang sedang diukur
Sek : 400(2)
Sek.400(3) Denda tidak melebihi RM 100
9.
 
Melakukan kerja-kerja ukur bagi tanah dalam negeri tanpa kuasa atau lesen yang sah
Sek : 400A
Sek.400A Denda tidak melebihi RM 10 000 atau penjara tidak melebihi setahun (1) atau kedua-duanya sekali
10.
Memusnahkan,merosakkan,memindahkan,mengalih atau meminda tanda sempadan atau tanda ukur tanpa kebenaran Pengarah Ukur dan Pemetaan dengan sengaja
Sek : 403
Sek. 403 (a) dan (b) Denda tidak melebihi RM 500 dan boleh dikenakan kos pemulihan tidak melebihi tiga kali jumlah kos pemulihan

11. .

Dengan pengetahuan memberi kenyataan palsu berkaitan dengan apa-apa urusniaga atau lain-lain transaksi yang menyentuh tanah atau perkara-perkara lain yang berbangkit di bawah KTN
Sek : 422(a)
Sek.422 Denda tidak melebihi RM 5000 dan jika gagal bayar, penjara tidak melebihi tiga tahun
12.
Dengan pengetahuan memberi maklumat palsu atau membuat kenyataan palsu berkaitan dengan apa-apa penyiasatan kesalahan di bawah KTN
Sek : 422(aa)
Sek.422 Denda tidak melebihi
RM 5000 dan jika gagal bayar, penjara tidak melebihi tiga tahun.
13.
 
Membuat tipuan mendapatkan:
(i) pendaftaran atau pengeluaran apa-apa dokumen daftar atau dokumen lain berkaitan tanah; atau
(ii) apa-apa memorial atau kemasukan lain atas dokumen atau instrumen berkaitan tanah yang berkenaan;atau
(iii) pembatalan atau pindaan apa-apa dokumen atau instrumen berkaitan atau apa-apa memorial atau kemasukan lain
Sek : 422(c)
Sek.422 Denda tidak melebihi RM 5000 dan jika gagal bayar, penjara tidak melebihi tiga tahun.
14.
Menyembunyikan dokumen penting daripada Pendaftar Sek.
422(d)
Sek.422 Denda tidak melebihi RM 5000 dan jika gagal bayar, penjara tidak melebihi tiga tahun.
15.
 
Mengubah, meminda, menambah, memadam, merosak, atau memusnahkan mana-mana dokumen hakmilik/suratcara dan catitan-catitan di atas dokumen atau suratcara
Sek : 423
Sek. 423 Denda tidak melebihi
RM 3000 atau penjara tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya sekali.
16.
Tanpa alasan yang munasabah, gagal mengemukakan apa-apa dokumen yang diperlukan dalam notis di bawah peruntukan:
(i) perenggan 15(1)(e);atau
(ii) perenggan 175B (1)(b);atau
(iii) subseksyen 343(4)
Sek : 424(1)
Sek.424(1) Denda tidak melebihi RM 500 atau penjara tidak melebihi sebulan (1) atau kedua-duanya sekali.
17.
 
Tanpa alasan yang munasabah, gagal mengemukakan apa-apa dokumen yang diperlukan dalam notis Borang 29D subseksyen 398A (2)
Sek : 424(2)
Sek.424(2) Denda tidak melebihi RM 500 atau penjara tidak melebihi sebulan (1) atau kedua-duanya sekali.
18.
Mendiami atau membina bangunan atas mana-mana tanah kerajaan/tanah/rezab/tanah lombong tanpa kebenaran yang sah
Sek : 425(1)(a)
Sek.425 Denda tidak melebihi
RM 10 000 atau penjara tidak melebihi satu(1) tahun atau kedua-duanya sekali
19.
Membersih, membajak, menggali atau mengepung atau menanam atas atas mana-mana tanah kerajaan/tanah/rezab/tanah lombong tanpa kebenaran yang sah
Sek : 425(1)(b)
Sek.425 Denda tidak melebihi
RM 10 000 atau penjara tidak melebihi satu(1) tahun atau kedua-duanya sekali
20.
Memotong atau memindah apa-apa kayu kayan atau hasil atas atau dari mana-mana tanah kerajaan/tanah/rezab/tanah lombong tanpa kebenaran yang sah
Sek : 425(1)(c)
Sek.425 Denda tidak melebihi
RM 10 000 atau penjara tidak melebihi satu(1) tahun atau kedua-duanya sekali
21.
Bersubahat melakukan kesalahan di bawah Sek. 425(1)(a)(b)(c)
Sek : 425(1A)
Sek.425(1A) Denda tidak melebihi
RM 10 000 atau penjara tidak melebihi satu(1) tahun atau kedua-duanya sekali
22.
 
Mengguna/menduduki ruang udara di atas tanah kerajaan atau tanah rezab tanpa permit
Sek : 425 A
425 A Denda tidak melebihi
RM 2000 atau penjara tidak melebihi enam (6) bulan atau kedua-duanya sekali
23.
Mengambil/mengeluar bahan batuan daripada mana-mana tanah tanpa permit yang sah
Sek : 426(1)
426 Denda tidak melebihi
RM 10 000 atau penjara tidak melebihi satu(1) tahun atau kedua-duanya sekali
24.
Bersubahat melakukan kesalahan di bwah seksyen 426(1) dan sek. 426(1A)
Sek : 426(1B)
426(1B) Denda tidak melebihi
RM 10 000 atau penjara tidak melebihi satu(1) tahun atau kedua-duanya sekali
25.
Membenarkan haiwan ternakan meragut di mana-mana tanah kerajaan/rizab
Sek : 427 I1)
427(2) KTN Denda tidak melebihi
RM 10 000
26.
Menghalang hak lalu lalang, jalan-jalan tempat awam dan “Waterways”
Sek : 428
428(2) Denda tidak melebihi RM 2000 atau penjara tidak melebihi enam (6) bulan atau kedua-duanya sekali

27.

Menerima apa-apa maklumat dari cara yang salah
Sek : 428A

Sek.428A. Denda tidak melebihi RM1000 @ penjara tidak melebihi enam (6) bulan atau kedua-duanya sekali

Rujukan      Arahan Pengarah Tanah dan Galian Melaka    PINDAAN / PERINTAH 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 19-10-2016 :: 03:17 AM
© 2015   - 2022 Hakcipta Terpelihara
PEJABAT TANAH DAN GALIAN MELAKA
Laman web ini kali terakhir dikemaskini pada  Khamis, 07 Julai 2022   8:33:03