Soalan Lazim

Hak Milik Strata (Pindaan) 2

Hakmilik yang dikeluarkan untuk setiap unit/ petak bagi sesebuah bangunan berbilang tingkat yang unit-unitnya telah dijual. Unit-unit ini adalah dikenali sebagai petak-petak.

Contohnya:-
Rumah pangsa, pangsapuri, kondominium, Townhouse, dan rumah kedai.
Mengikut Seksyen 6 (1) Akta Pengurusan Strata 2013, pemaju tidak boleh menjual petak-petak tanpa memfailkan Jadual Petak terlebih dahulu ke Pesuruhjaya Bangunan.
Jadual petak mengandungi:-
 1. Pelan lokasi, tingkat dan tandaan seperti Seksyen 9 AHS
 2. Petak, harta bersama dan petak aksesori
 3. Perakuan JUBL bahawa skim boleh dipecah bahagi
 4. Perakuan Arkitek/Jurutera bahawa bangunan / petak tanah yang dibina akan mengikut pelan yang diluluskan.
Untuk menjaga kepentingan pembeli sebagai bukti pemilikan bagi tujuan urusniaga.

Contohnya:-
Pindahmilik, gadaian, cagaran dan pembahagian pesaka
SiFUS adalah satu perakuan oleh PTG Negeri sebagai salah satu pra syarat permohonan hakmilik strata. SiFUS akan dikeluarkan oleh PTG Negeri setelah pemilik asal/pemaju menyelesaikan syarat-syarat tanah.
Berdasarkan konsep aliran kerja baru, formula unit syer ditentukan lebih awal iaitu selepas kelulusan pelan bangunan.
Pemilik petak/perbadanan pengurusan boleh membuat pertanyaan terus kepada Pesuruhjaya Bangunan selaras dengan wartanya Akta Pengurusan Strata 2013.

Pendaftaran Tanah

Pindaan 2013 memperuntukkan permohonan pecah bahagi bangunan hanya boleh dibuat setelah hakmilik tetap (FT) diperolehi.
Borang Suratcara hanya boleh dilengkapkan dengan menggunakan dakwat kekal berwarna hitam atau biru hitam selaras dengan peruntukan Jadual Kesepuluh Kanun Tanah Negara.
Ruangan penyaksian tidak perlu dilengkapkan sekiranya terdapat cop mohor syarikat pada borang suratcara.
Perubahan boleh dibuat pada borang suratcara dengan syarat semua perubahan perlu ditandatangan ringkas.
Penyaksian bagi hakmilik Tanah Adat Melaka hanya boleh disempurnakan oleh Pentadbir Tanah Daerah sahaja.
Perserahan yang tidak lengkap boleh diterima, namun pendaftaran hanya boleh disempurnakan setelah dokumen yang diperlukan/dikuiri telah diterima oleh Pejabat Tanah.
Hanya pemilik atau pihak berkepentingan yang berdaftar sahaja yang boleh membuat permohonan.
Permohonan pemotongan kaveat boleh dipohon kepada Pentadbir Tanah melalui Seksyen 326 Kanun Tanah Negara dengan menggunakan Borang 19H atau melalui Perintah Mahkamah berdasarkan Seksyen 327 KTN.
Cukai tanah bagi tahun semasa perlu dijelaskan sebelum sebarang urusniaga boleh dilaksanakan.
Bayaran boleh dibuat melalui cek bagi urusan yang melibatkan amaun berjumlah RM300.00 ke atas
Setiap urusniaga dikehendaki menggunakan borang yang telah ditetapkan, disamping cara-cara pengisian yang tertentu. Semasa pengisian borang, peruntukan-peruntukan yang terdapat di bawah Seksyen 43 dan Jadual 10 KTN hendaklah dipatuhi. Suratcara yang telah siap diisi hendaklah ditandatangani oleh pemilik tanah atau orang berkaitan itu sendiri dan bagi kes-kes yang melibatkan syarikat dan perbadanan, suratcara hendaklah ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa di bawah perlembagaan atau undang-undang perbadanan atau syarikat yang berkaitan untuk berbuat demikian.
 
Semua suratcara yang dilaksanakan oleh orang perseorangan hendaklah diakusaksikan (attested) oleh pegawai-pegawai yang tercatit di dalam Jadual Ke 5, KTN dan bagi kes syarikat dan perbadanan, sebagaimana yang diperuntukan di dalam undang-undang masing-masing.
 
Semua suratcara yang telah disempurnakan hendaklah disetemkan secukupnya mengikut Akta Setem 1949 dan diserahkan ke Pejabat Tanah yang berkenaan untuk didaftarkan.  Selain daripada itu, dokumen-dokumen iringan perlu disertakan dan bayaran-bayaran 'fees' yang ditetapkan perlu dijelaskan.
Maksud Kaveat ialah larangan terhadap urusniaga (Restraint On Dealing) dan ia dimasukkan untuk menjaga kepentingan orang yang ada kepentingan terhadap tanah atau kepentingan itu.  Kaveat merupakan satu alat pengurusan yang mudah dan murah yang disediakan oleh Kanun Tanah Negara (KTN) untuk melindungi kepentingan tertentu.
 
Permohonan Kaveat Persendirian hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang 19B dan diisi dengan lengkap dan diakusaksi dan menyatakan ciri-ciri tuntutan samada kaveat yang hendak dimasukkan itu mengikut tanah atau kepentingan Seksyen 323 (2). Bayaran sebagaimana yang ditetapkan dan surat Akuan Sumpah hendaklah disertakan bersama.
Pihak yang berkepentingan perlulah:
 • membuat surat permohonan hakmilk hilang
 • Surat Akuan Sumpah mengenai kehilangan hakmilik berkenaan (dibuat oleh tuanpunya tanah atau mana-mana orang atau badan yang menuntut melalui tuan punya tanah). Di dalam Surat Akuan Sumpah perlulah disebut butir-butir hakmilik tanah yang hilang iaitu mukim, jenis dan nombor hakmilik serta nombor Lot/PT.
Pemohon hendaklah mengemukakan dokumen yang diperlukan berdasarkan checklist yang disediakan berserta bayaran RM240.00 bagi setiap hakmilik.

Sila hubungi Seksyen Pendaftaran Pejabat Tanah dan Galian Melaka di talian 06-3333333 Samb. 5042

Umum

Ya, dalam peruntukan peralihan, pengecualian menggunakan aliran kerja yang baru hanya bagi kes yang sedang dalam tindakan untuk diluluskan, atau yang telah diluluskan tetapi hakmilik strata belum dikeluarkan.
 

Di dalam Pindaan AHS, Jurukur Tanah Berlesen dan Arkitek hendaklah dilantik sebelum permohonan SiFUS. Walau bagaimanapun sekiranya Jurukur Tanah Berlesen dan Arkitek dilantik lebih awal iaitu semasa pelan bangunan dikemukakan atau disediakan ianya lebih sesuai agar jadual petak yang disediakan adalah selari dengan pelan bangunan.
 1. Konsep baru ini mencadangkan agar perkara-perkara berikut dipatuhi sebelum kelulusan pelan bangunan boleh diberikan:
  • Pemilik tanah / pemaju telah membuat lantikan juruukur berlesen.
  • Pemilik tanah / pemaju telah mendepositkan bayaran upah ukur ke Lembaga Juruukur Tanah.
  • Pemilik tanah / pemaju telah menetapkan formula kiraan unit syer.
  • Segala isu atau masalah berkaitan tanah telah diselesaikan di peringkat Kebenaran Merancang.
 2. Setelah pengeluaran lesen dan permit jualan, pemilik tanah / pemaju bolehlah menjual serta memulakan pembinaan.
 3. Dalam tempoh 3 bulan (tambahan 1 bulan rayuan) selepas Principal Submitting Person (PSP) mengesahkan bahawa projek telah mencapai peringkat super structure, tuan tanah/pemaju perlu mengemukakan Pelan Cadangan Strata kepada JUPEM.
 4. JUPEM seterusnya akan menyemak pelan tersebut dalam tempoh 1 bulan dan sekiranya diperakukan sebagai teratur, JUPEM akan mengeluarkan CPSP kepada tuan tanah/pemaju.
 5. Tuan tanah/pemaju seterusnya diberi tempoh selama 1 bulan (tambahan 1 bulan rayuan) untuk mengemukakan permohonan hakmilik strata kepada PTG Negeri.
 6. PTG Negeri dan JUPEM seterusnya akan memproses permohonan tersebut dan mendaftarkan hakmilik strata ke atas nama tuan tanah/pemaju dalam tempoh 2 bulan.
 1. Tempoh masa pengeluaran hakmilik strata yang lebih pendek.
 2. Hakmilik strata akan didaftarkan di atas nama pemilik tanah / pemaju serentak dengan penyerahan pemilikan kosong (vacant possession), selaras dengan konsep baru pengeluaran hakmilik strata.
 3. Pemilik tanah / pemaju perlu membuat lantikan jurukur berlesen, deposit ukur ke Lembaga Jurukur Tanah dan penentuan formula unit syer ke OSC sebelum kelulusan pelan bangunan.
 4. Pemohonan semakan pelan cadangan strata dikemukakan kepada JUPEM lebih awal iaitu selepas peringkat penyiapan super structure berbanding amalan semasa di mana permohonan dikemukakan selepas Sijil Layak Menduduki (CFO) atau Sijil Penyiapan dan Pematuhan (CCC) dikeluarkan.
 5. Permohonan hakmilik strata perlulah dengan tanah berstatus hakmilik tetap. Permohonan      hakmilik strata di atas tanah berstatus hakmilik sementara tidak lagi dibenarkan.
 6. Gadaian perlu dilepaskan terlebih dahulu sebelum permohonan diterima.
Sijil Formula Unit Syer (SiFUS) mengandungi elemen Jadual Petak dan Pelan Bangunan yang telah diluluskan. Sehubungan itu, sekiranya pihak PTG mendapati maklumat-maklumat tersebut tidak selari, maka pihak PTG boleh menolak permohonan tersebut.
Ya, Pihak pemaju / tuan tanah masih boleh dikenakan tindakan jika gagal mengemukakan permohonan hakmilik strata ke PTG.

Jiaka tanah tersebut adalah tanah hakmilik kerajaan, anda perlu mendapatkan kelulusan Lesen Pendudukan Sementara daripada Pihak Berkuasa negeri dan Lesen Abstraksi Air Bumi daripada badan kawasal Selia Air (BKSA) Melaka. Jika tanah milik persendirian pula perlu mendapatkan kelulusan daripada Badan Kawal Selia Air (BKSA)Melaka.

1. Urusan Kaveat = RM200/hakmilik

2. Urusan Carian Persendirian = RM30/hakmilik

3. Urusan Carian Rasmi = RM50/hakmilik

Sila hadir ke Seksyen Pendaftaran, PTG Melaka dengan membawa dokumen berkaitan tuntuk semakan lanjut.

Selain daripada membuat aduan di kaunter peti aduan yang telah disediakan, orang awam juga boleh menggunakan alternatif lain untuk menyatakan aduan mereka melalui:

 • Laman web rasmi kerajaan Negeri Melaka iaitu www.melaka@gov.my dan menggunakan sistem e-aduan sebagai saluran
 • Talian ONCC (One Number Call Centre), 06-2333333
 • SMS taip ADU¬†hantar ke 019-2833332
 • Email ke norhayati_m@melaka.gov.my
 • Hubungi ke talian terus melalui 06-2322546 untuk bercakap dengan pegawai berkenaan
Tahukah anda Hakmilik Strata adalah sama pentingnya dengan Hakmilik Tanah. Hakmilik Strata adalah satu-satunya geran/ dokumen/ bukti pemilikan petak anda!

Anda akan menghadapi masalah dalam urusan pindahmilik, gadaian, cagaran, pembahagian pesaka dan sebagainya sekiranya anda tidak mempunyai Hakmilik Strata.
Di bawah Akta Hakmilik Strata 1985, pemaju/pemilik asal perlu memohon untuk hakmilik strata dalam tempoh 6 bulan dari tarikh Sijil Layak Menduduki dikeluarkan atau tarikh perjanjian jual beli dilakukan mengikut mana yang terkemudian.
Ya. Anda perlu membuat bayaran kepada pejabat tanah dan juga menbayar bayaran perkhidmatan peguam, kecuali jika pemaju membuat bayaran tersebut sebagai khidmat kepada pembeli. Selain itu, semua kos dan bayaran bagi memperolehi hakmilik strata perlu dibiayai oleh pemaju.
Hak-hak pemilik petak termasuk:-
 • Mempunyai kuasa-kuasa sebagai seorang pemilik membuat urusniaga seperti pindahmilik, memajak, menggadai, memecah dan menyatukan petak-petak yang dimiliknya.
 • Hak mengundi di Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) dan di mesyuarat agung luar biasa. Dengan syarat telah membayar tabung pengurusan yang dikutip oleh perbadanan pengurusan.
 • Hak ke atas harta bersama mengikut unit syer yang diperuntukkan.
 • Hak kepada sokongan, perkhidmatan seperti bekalan air, pembentungan, sistem perparitan, bekalan elektrik, pungutan sampah dan perkhidmatan lain
 • Hak untuk meneliti rekod dan akaun perbadanan pengurusan.
 • Membayar caruman kumpulan wang pengurusan;
 • Mematuhi undang-undang kecil yang sedang berkuatkuasa;
 • Menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Luar Biasa; dan
 • Mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa awam/ tempatan berhubungan dengan petak yang dimilikinya.
 • Petak anda boleh disita dan dibuat penahanan harta alih.
 • Jika anda seorang penyewa, anda mungkin boleh menolak bayaran yang terhutang kepada sewa yang harus dibayar kepada pemilik.
 • Anda boleh disaman di mahkamah

Hasil

Cukai Tanah ditafsirkan sebagai “sewa” di bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965 sebagai :
i) apa-apa jumlah wang tahunan yang dikenakan kepada Pihak Berkuasa Negeri (PBN) sebagai sewa.
ii) apa-apa pembayaran tahunan lain yang terhutang kepada PBN yang, mengikut mana-mana undang-undang bertulis, hendaklan dipungut seolah-olah ia adalah sewa atau hasil tanah; dan
iii) apa-apa fee yang akan dibayar kepada PBN berkenaan dengan tunggakan sewa menurut kuasa kaedah-kaedah di bawah Seksyen 14.

Merujuk kepada Seksyen 95 Kanun Tanah Negara 1965, setiap pemilik tanah berdaftar ATAU wakil bagi pihaknya bertanggungjawab untuk menjelaskan cukai tanah tahunan.

Mulai 1 Januari sehingga 31 Mei setiap tahun. Selepas daripada tarikh tersebut, denda lewat akan dikenakan.

Pengenaan cukai tanah adalah selaras dengan peruntukan Undang-undang Malaysia iaitu Kanun Tanah Negara 1965 yang menyebut bahawa cukai sewa adalah yang kena dibayar mengenai mana-mana tanah berimilik hendaklah merupakan satu hutang yang terhutang kepada Pihak Berkuasa Negeri. Pengenaan cukai taksiran pula adalah selaras dengan peruntukan Akta Tempatan 1976 (Akta 171) di bawah Seksyen 127 yang membolehkan Majlis/PBT mengenakan cukai taksiran atau cukai am ke atas pegangan-pegangan yang terdapat di dalam kawasan pentadbiran Majlis

Di bawah Seksyen 100 Kanun Tanah Negara tanah anda akan DIRAMPAS.

Cukai tanah boleh dibayar melalui saluran – saluran berikut :

i. Pejabat Daerah Dan Tanah di dalam negeri Melaka
ii. UTC Melaka
iii. Pejabat Pos Malaysia seluruh negara
iv. Kaunter Bank Simpanan Nasional seluruh Malaysia

Ya, cukai tanah boleh dibayar melalui Portal e-Bayar.

Tidak boleh, bayaran online hanya boleh dibuat melalui Portal e-Bayar sahaja. Sebarang pembayaran melalui saluran online yang lain tidak akan diproses.

Pembayaran cukai tanah tidak boleh dibuat sekaligus kerana 1 akaun cukai tanah adalah hanya untuk 1 bayaran sahaja.

Bagi pembayaran yang dibuat, pengguna perlu menunggu sekurang - kurangnya 3 hari bekerja berikutnya untuk pengesahan bayaran oleh pihak bank.

Sebarang permasalah berkenaan bil cukai tanah boleh dirujuk kepada Seksyen Hasil PTG di talian 06 – 333 3333 samb. 5041.

a) Penukaran alamat boleh dilakukan melalui online di sini link : https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScq_uPv3zK6akBcYpBvHNFEuRGKdhQVQk5g22GSx1Y-wy_AjA/viewform?usp=send_form

b) Penukaran alamat boleh juga dilakukan di setiap kaunter Pejabat Tanah Dan Daerah.

Ya. Bayaran cukai tanah boleh dibayar dimana-mana kaunter hasil Pejabat Daerah Dan Tanah di dalam negeri Melaka.

© 2015   - 2022 Hakcipta Terpelihara
PEJABAT TANAH DAN GALIAN MELAKA
Laman web ini kali terakhir dikemaskini pada  Isnin, 15 Ogos 2022  15:32:29