+A A A-    
 
 

DASAR PELEPASAN LOT KUOTA ORANG MELAYU

Penepatan Kadar Peratusan Pelepasan Kuota Orang Melayu dan Kadar Sumbangan

    (i) Penetapan Kadar Peratusan Pelepasan Kuota Orang Melayu dan Kadar Sumbangan kepada Tabung Perumahan Kos Rendah adalah seperti berikut:-
Bil.
65%Siap atau Tarikh Dapat CF (Sijil Kesempurnaan Menduduki)
BilanganUnit Bangunan/ Lot Banglo

(tanpa bangunan)

PeratusanSumbangan
10ke bawah
11-20
21-30
31-40
41-50
Lebihdari 50
Kadarmulai 19.3.1998
Kadarmulai 1.1.1999
1.

2.

3.

4.

5.

65%siap

Bawah 6 bulan terima CF

6 bulan hingga 12 bulan CF

Selepas 12 bulan hingga 2 tahun dapat CF

Selepas2 tahun dapat CF

30%

40%

50%

60%

60%

30%

35%

45%

50%

50%

30%

35%

45%

50%

50%

30%

35%

40%

40%

40%

30%

35%

35%

40%

40%

25%

30%

30%

30%

40%

i) RM25,001 - RM60,000 - 5%

ii)RM60,001 -RM100,000

- 7.5%

iii)RM100,001- RM150,000

- 10%

iv)RM150,001- RM200,000

- 12.5%

v)RM200,001 ke atas

- 15%

vi)Lot banglo (tanpa bangunan)

- RM15,000 selot

i)RM25,001 - RM60,000 - 5%

ii)RM60,001 - RM100,000

- 7%

iii)RM1100,001 RM150,000

- 7%

iv)RM150,001 - RM200,000 - 7%

v)RM200,001 ke atas

- 7%

vi)7% atau RM12,000 selot mana yang rendah

Catitan:Dasar 65% siap berkuatkuasa mulai 19.11.1998.
 
 

(ii)Penetapan kadar baru peratusan sumbangan tersebut berkuatkuasa mulai 1.1.1999hingga 31.12.1999 dan akan dikaji selepas tamat tempoh tersebut.

(iii)Hanya projek-projek yang telah mempunyai 'Sijil Kesempurnaan Menduduki(C.F)' yang layak diberi pertimbangan menikmati kadar sumbangan baru. Bagi projek-projek yang mencapai tahap65% siap dengan pengesahan Arkitek Berdaftar, kadar sumbangan yang sedia ada akan digunapakai sebagai asasnya.

(iv)Bagi permohonan rayuan pelepasan kuota Orang Melayu yang telah diluluskansebelum 1.1.1999, pemohon tidak boleh merayu untuk membayar sumbangan mengikut kadar baru dan sebarangrayuan mengenainya boleh ditolak oleh Pengarah Tanah dan Galian tanpa merujuk kepada JawatankuasaBelah Bahagi Negeri Melaka.

(v)Mana-mana rayuan yang telah diluluskan pelepasan kuota Orang Melayu tetepitidak menjelaskan bayaran sumbangan sebagaimana yang disyaratkan tidak akan dikemukakan untuk pertimbanganJawatankuasa Belah Bahagi Negeri Melaka.

MengekalkanPeratus Minima Kuota Orang Melayu

1.1Pelepasan yang diberi bagi satu-satu projek pembangunan hendaklah mengekalkansekurang-kurangnya 30% lot kediaman dan 10 % lot perniagaan bagi projek di kawasan luar bandar dan10% purata bagi projek di kawasan bandar pada keseluruhannya.

1.2Pelepasan keseluruhan baki lot kuota Orang Melayu boleh debiri pertimbangankeseluruhannya bagi setiap projek jika syarat-syarat berikut dipatuhi:-

i) Kuota minima 30% lot kediaman dan 10% lot perniagaanbagi projek di kawasan luar bandar dan 10% purata bagi projek di kawasan bandar telah dijual kepada Orang Melayu.

ii) Projek tersebut telah memiliki Sijil KesempurnaanMenduduki sekurang-kurangnya 2 tahun dari tarikh permohonan dipertimbangkan dan baki lot kuota Orang Melayu ialah 5 unitke bawah. (Catatan: Dasar di para 1.2 di atas berkuatkuasa pada 22.2.1999)

Dasar-DasarPelepasan

2.1 Bangunan 65% Siap

Permohonan layak dikemukakan untuk pertimbangan setelah pembinaan mencapitahap sekurang-kurangnya 65% siap dan hendaklah disahkan oleh pihak Arkitek Berdaftar.

2.2 Iklan Penjualan

(i)Unit bangunan yang hendak dijual perlu diiklankansekurang-kurangnya 6 kali dalam akhbar harian dengan ukuran sekurang-kurangnya 16cm x 16cm.

(ii) Pengiklanan lot Orang Melayu yang dibuat dalam akhbarhendaklah dinyatakan kemajuan pembinaan dan ditulis perkataan 'Lot Orang Melayu untuk dijual'.

(iii) Pengiklanan jualan juga hendaklah dibuat melalui Radio Malaysiasebanyak 14 kali dalam tempoh 2 minggu.

2.3 Daftar dengan PERTAM PROPERTIES SDN. BHD.

Pemaju hedaklah mendaftar dengan PERTAM PROPERTIES SDN. BHD.

2.4 Pelepasan Mengikut Peratusan Jenis Bangunan

Setiap pelepasan seboleh yang mungkin hendaklah dibuat mengikut peratusanjenis bangunan ('proportionate')dan hendaklah memberi keutamaan melepaskan unit-unit yang berkos tinggidahulu disamping mengekalkan unityang strategik untuk memberi peluang kepada Orang Melayu membeli unit dalamlingkungan kemampuan mereka.

2.5 Harga Jualan

(i) Sanarai harga jualan hendaklah diperakukan oleh PERTAMPROPERTIES SDN. BHD.

(ii) Bagi kes-kes di mana pemaju/ pemohon telah menurunkanharga jualan dengan memberi diskaun kerana kegawatan ekonomi, salinan 'Surat Perjanjian Jualbeli' hendaklah disertakansebagai bukti. Pengecualian ini adalah untuk tempoh satu tahun yang berakhir pada 16 September, 1998ekoran kegawatan ekonomi dan tertakluk kepada kajian semula.

2.6 Tempoh Membuat Rayuan Semula

(i) Pemaju/ pemohon yang telah mendapat pelepasan kuotaOrang Melayu hanya boleh membuat rayuan semula bagi baki kuota yang masih ada selepas tempoh 3 bulan dari tarikhkelulusan dibuat oleh Jawatankuasa Belah Bahagi Negeri Melaka.

(ii) Pemaju/ pemohon yang telah mendapat pelepasan kuota OrangMelayu melalui Mesyuarat JKBB Negeri Melaka pada 19.3.1998 atau 16.4.1998 atau 2.6.1998 atau 17.9.1998 yangmempunyai unit bangunan yang telah mencapai tahap 65% siap, layak mengemukakan rayuan kedua selepas tempoh2 bulan dari kelulusan pertama dibuat oleh JKBB Negeri Melaka.

(iii) Mana-mana permohonan yang ditolak, rayuan semula boleh dibuatselepas 3 bulan dari tarikh penolakan dibuat oleh Jawatankuasa Belah Bahagi Negeri Melaka.

2.7 Senarai Hitam

(i) Mana-mana pemaju yang telah menjualkan bangunan ataulot yang diperuntukkan kepada Orang Melayu tanpa mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Negeri terlebih dahulu atau menberimaklumat-maklumat yang tidak tepat atau palsu akan disenarai hitam.

2.8 Syarat-Syarat Memproses Pelepasan

Bagi permohonan yang telah deluluskan pelepasan kuota Orang Melayu, pemaju/pemohon dekehendakimengemukakan dokumen kepada PTG seperti berikut:-

(i) Surat pengesahan dari Arkitek Berdaftar yang mengesahkanpembinaan telah mencapai tahap 65% ATAU Salinan 'Sijil Kesempurnaan Menduduki' Bagi Keseluruhan Projek.

(ii) Carta jualan terkini.

(iii) Senarai harga yang diperakuan oleh PERTAM PROPERTISE SDN. BHD,ATAU salinan 'Surat Perjanjian Jualbeli'.

(iv) Pelan kuota asal dan satu salinannya.

(v) Pelan yang menujukkan unit-unit Orang Melayu yang dijualdan belum dijual bagi keseluruhan projek.

(vi) Pelan cadangan penentuan kuota unit-unit Orang Melayu yang hendakdilepaskan.

 
Pelawat Ke:
96198
Pelawat ke Halaman ini:
820
     
Tarikh Akhir Kemaskini: 
01 Jan 1970 :: 07:30 AM